-- advertisement --

รางวัลมหิดลทยากรปี 61 ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2561 ให้แก่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์หญิง ผุสดี ยศเนืองนิตย์ ซึ่งศ.คลินิกเกียรติคุณทพญ.ผุสดีกล่าวว่า ภาคภูมิใจ และไม่เคยคาดฝันว่าจะได้รับ รู้สึกว่ารางวัลนี้ไกลตัวมาก

ตลอดระยะเวลา 51 ปีที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความสุขในการเรียนและการทำงานเสมอ ภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในมหิดล

“หมอจะไปสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ที่โรงพยาบาลศิริราชเสมอ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตรัสแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลว่า

“ผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ ก็ถือว่าต่างเป็นลูกของท่าน ก็นับว่าเรามีสิ่งที่ใกล้เคียงกัน เพราะว่าเป็นลูกของท่านเหมือนกัน และนับด้วยได้ว่ามีพี่น้องจำนวนมากจนน่าชื่นใจ คนที่เป็นพี่น้องควรจะช่วยกันเสมอ มีความสามัคคีกันเพื่อที่จะให้วงศ์ตระกูลชื่อเสียงของตนดี สร้างสรรค์ให้ทำประโยชน์ให้ส่วนรวมมีความเจริญก้าวหน้า”

หมอคิดว่าพระราชดำรัสนี้ เป็นแรงขับเคลื่อนกำลังใจในการทำงานมาโดยตลอด”

ปัจจุบันศ.คลินิกเกียรติคุณทพญ.ผุสดี ให้การรักษาผู้ปวยโรคปริทันต์ ด้วยวิธีปริทันต์อนุรักษ์หรือวิธีศัลยกรรมปริทันต์ ณ คลินิกปริทันต์ ชั้น 5 และ Prestige Clinic ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยไม่รับค่าแพทย์ ด้วยประสงค์มอบเงินส่วนนี้ให้คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ทำประโยชน์ต่อไป

-- advertisement --