-- advertisement --

ราชมงคลพระนครจับมือโอเรียนเต็ล จัดสหกิจบัณฑิตมือโปร

ราชมงคลพระนครจับมือโอเรียนเต็ล จัดสหกิจบัณฑิตมือโปร

เมื่อเร็วๆ นี้ “ราชมงคลพระนคร” ได้ลงนามความร่วมมือกับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ในการพัฒนาหลักสูตรการสอนร่วมกัน โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ “คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ” ภายใต้นโยบายที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ

ล่าสุดได้ทำความร่วมมือกับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในโรงแรมชั้นนำ 5 ดาว เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพของนักศึกษา ตลอดจนเสริมทักษะ ประสบการณ์ ให้เป็นบัณฑิตมีคุณภาพ รู้จักปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

“ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ เข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลฯ จำนวน 3 รุ่น และเป็นการตอกย้ำความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนางานวิจัยอีกด้วย” รศ.สุภัทรา กล่าว

-- advertisement --