-- advertisement --

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย:


วันนี้ (28 ส.ค.) ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า จากการเข้ารับการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ QS stars ratings system จากสหราชอาณาจักร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผ่านการประเมินในภาพรวมให้อยู่ในระดับ 3 ดาว (GOOD) ปี 2023 ซึ่งคะแนนที่ได้รับการประเมินถึงระดับ 5 ดาว ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ EMPLOYABILITY (ด้านการมีงานทำของบัณฑิต) Facilities (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก) Arts&Culture (ด้านศิลปะและวัฒนธรรม) ระดับ 4 ดาว TEACHING (ด้านการเรียนการสอน) สุดท้ายระดับ 3 ดาว INTERNATIONALISATION (ด้านความเป็นสากล) ACADEMIC DEVELOPMENT (ด้านการพัฒนาวิชาการ) PROGRAMME STRENGTH (ด้านความเข้มแข็งของหลักสูตร) และINNOVATION (ด้านนวัตกรรม) ซึ่งจากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยนอกเหนือจากการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ในช่วงก่อนจบการศึกษามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาและเพิ่มโอกาสก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน อาทิ การฝึกอบรมเขียนเรซูเม่ กิจกรรมนัดพบสถานประกอบการ หรือ RMUTP Job Fair ผ่านความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยในแต่ละปีบัณฑิตที่จบการศึกษามีงานทำทันที ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจสภาวะการมีงานทำของบัณฑิตราชมงคลพระนครในภาพรวมทุกสาขาบัณฑิตมีงานทำเพิ่มขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างดี

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กล่าวต่อว่า อีกด้านหนึ่งมหาวิทยาลัยยังได้สนับสนุนนักศึกษาในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข เพื่อจุดประกายความคิดอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการอำนวยความสะดวกด้านพื้นที่การทำงาน และจัดให้มีห้องประชุมสำหรับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรือทำงาน ห้องปฏิบัติการด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานโดยมีเจ้าหน้าที่ค่อยให้คำแนะนำ สุดท้ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริม ฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวัฒนธรรมไทย รวมถึงการอนุรักษ์เรือนหมอพร ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่ยังคงสมบูรณ์แบบที่เหลืออยู่คู่วังนางเลิ้ง ปัจจุบันตั้งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยภายในเรือนหมอพรมีการจัดแสดงสิ่งของ และพระประวัติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “สำหรับการประเมิน QS Stars University Rating System ในครั้งนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพและมาตรฐาน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทัดเทียมในระดับสากล”

-- advertisement --