-- advertisement --

รายงานพิเศษ I เบื้องหลังมติ กศจ.ตาก ไม่บรรจุสองครูสาวเอกสังคม อุ้มผางวิทยาคม

วารินทร์ พรหมคุณ

เบื้องหลังมติ กศจ.ตาก ไม่บรรจุสองครูสาวเอกสังคม อุ้มผางวิทยาคม

เป็นที่โจษจันในสังคมครูถึงกรณี 2 สาวที่สอบแข่งขันคัดเลือก “ครู” ได้ และถูกเรียกตัวมาสอนที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก นานถึง 5 เดือนแต่สุดท้ายไม่ได้รับการบรรจุเป็น ครูผู้ช่วย” และไม่ได้รับค่าตอบแทน!!!

สร้างความฉงนสงสัย และคำถามตามมามากมาย อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ครูทั้งสองไม่ได้รับการบรรจุ ที่สำคัญยังเป็นการประเดิมครั้งแรกของการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู โดยอำนาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ กศจ. ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547อีกด้วย

ข่าวการศึกษา สยามรัฐ ได้พยายามสืบค้นข้อมูล ข้อเท็จจริงมาเผยแพร่ และสร้างความเข้าใจต่อกรณีนี้ โดยไม่ได้หวังให้เป็นการชี้นำใครถูก-ใครผิด แต่เพื่อเป็นตัวอย่างที่จะไม่เกิดขึ้นซ้ำ..จนสร้างความเสียหายกับผู้ใดอีก

ย้อนไปในการประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)ตาก มีมติอนุมัติให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย-ตาก) ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สพม.38 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ในสาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา จำนวน 10 ตำแหน่ง ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 ตำแหน่ง สังคมศึกษา 4 ตำแหน่ง ฟิสิกส์ 1 ตำแหน่ง และภาษาจีน 2 ตำแหน่ง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โดยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้รับอัตราวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง และเอกสังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง และเมื่อโรงเรียนเรียกบัญชีผู้สอบได้ให้มารายงานตัวที่โรงเรียนแล้ว สพม.38 ได้ส่งรายชื่อครูมายัง กศจ.ตาก ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งบรรจุ และแต่งตั้งเป็น “ครูผู้ช่วย” เมื่อวันที่ 4พฤษภาคม 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 04268/1877ลงวันที่ 11พฤษภาคม 2560 ซึ่ง กศจ.ตาก ได้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ของ สพม.38

…พบว่าคาดเคลื่อนจากมติของ กศจ.ตาก ที่อนุมัติให้บรรจุวิชาเอกสังคมศึกษา เฉพาะที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เพียง 1 ตำแหน่ง แต่ สพม.38 เสนอให้ออกคำสั่งบรรจุผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกสังคมศึกษา ที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เพิ่มอีก 2 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นใหม่ ตำแหน่งเลขที่ 103583 และตำแหน่งเลขที่ 2128 ซึ่งไม่ตรงกับมติ กศจ.ตาก

ทำให้ กศจ.ตาก มีหนังสือแจ้งไปยัง สพม.38 ให้ดำเนินการตามมติ กศจ.ตาก ตามหนังสือที่ ศธ 0272/214 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ต่อมา สพม.38 มีหนังสือที่ ศธ 04268/2214 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 แจ้งเหตุผลความจำเป็นของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม และเสนอขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขอบรรจุผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกสังคมศึกษา

…โดยอ้างเหตุว่าเมื่อไม่มีผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกคณิตศาสตร์ มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ขอให้ สพม.38 บรรจุวิชาเอกสังคมศึกษาทดแทนครูที่ย้ายและลาออกของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ซึ่ง กศจ.ตาก ได้พิจารณาเอกสารหลักฐานตามที่ สพม.38 เสนอแล้วเห็นว่า สพม.38 เสนอข้อมูลขอเปลี่ยนแปลงวิชาเอกของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ภายหลังจากการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ให้มารายงานแล้ว ประกอบกับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพม.38 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ครบอายุ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ด้วย

ทั้งนี้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ขอบรรจุวิชาเอกสังคมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 103583 และครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ขอบรรจุวิชาเอกสังคมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 2128 เป็นการดำเนินการเพื่อเสนอความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา ภายหลังการประชุม กศจ.ตาก ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่มีมติอนุมัติให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ไปแล้ว

ซึ่งความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาดังกล่าว จะต้องนำเสนอให้ กศจ.ตาก พิจารณาตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ก่อนการดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้

ดังนั้น กศจ.ตาก จึงได้นำเสนอ อกศจ.ตาก ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม2560 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่า “ผู้อำนวยการ สพม.38” ซึ่งเป็นอนุกรรมการใน อกศจ.ตาก ด้วยนั้นได้ขอถอนวาระการประชุมเฉพาะเรื่องนี้ออกไปก่อน เนื่องจากข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่ชัดเจนเพียงพอ

ต่อมา สพม.38 ได้มีหนังสือที่ ศธ 04268/3914 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 แจ้งว่าเกิดความผิดพลาดด้านธุรการ ทำให้คัดลอกอัตราว่างวิชาเอกคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม มาเสนอขอบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แทนที่จะเป็นตำแหน่งว่างวิชาเอกคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ทำให้ปรากฏตำแหน่งว่างวิชาเอกคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เพียง 1 ตำแหน่ง (ซึ่งควรจะเป็น 2 ตำแหน่ง) และเสนอขอบรรจุผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกสังคมศึกษา ที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เพิ่มจากมติ กศจ.ตาก อีก 2 ตำแหน่ง โดยอ้างเหตุผลความขาดแคลนครูของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

โดยแจ้งว่า “ผู้อำนวยการ สพม.38” ได้ประสานงานกับโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมแล้ว เสนอขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยอ้างเหตุผลว่า…เมื่อไม่มีผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกคณิตศาสตร์ มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ ขอให้ สพม.38 บรรจุวิชาเอกสังคมศึกษาทดแทน ครูที่ย้ายและลาออกของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จำนวน 2 ราย และ กศจ.ตาก ได้นำเสนอ อกศจ.ตาก ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง

โดย สพม.38 เสนอขอทบทวนมติที่ประชุม กศจ.ตาก ครั้งที่ 4/2560 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยขอให้แก้ไขและเพิ่มเติมอัตราว่างที่ขอบรรจุผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จากเดิม 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 44851 แก้ไขเป็น 2 อัตรา โดยเพิ่มเติมตำแหน่งเลขที่ 2128 อันเนื่องมาจากความผิดพลาดด้านธุรการของ สพม.38 และความขาดแคลนครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม …พร้อมทั้งขอบรรจุผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกสังคมศึกษา มาบรรจุแทนวิชาเอกคณิตศาสตร์ เพิ่มอีก 2 ตำแหน่ง ด้วยเหตุไม่มีผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกคณิตศาสตร์มารายงานตัว เพื่อบรรจุที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

โดยที่ประชุม อกศจ.ตาก ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สพม.38 เสนอขอให้พิจารณาในแนวทางที่ไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายได้ จึงมีมติให้ สพม.38 นำเรื่องกลับไปหาแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย แล้วนำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม2560 กศจ.ตาก ได้นำเรื่องเสนอที่ประชุม อกศจ.ตาก อีกครั้ง โดย สพม.38 เสนอขอให้เพิ่ม/แก้ไขอัตราว่างที่ขอบรรจุ ในรายงานการประชุม กศจ.ตาก ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จากเดิม 1 อัตรา มาเป็น 3 อัตรา

โดยที่ประชุม อกศจ.ตาก มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบการขอเพิ่ม/แก้ไข วิชาเอกคณิตศาสตร์ เป็นวิชาเอกสังคมศึกษา เพื่อนำไปใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และไม่เห็นชอบการขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้ง นางสาววนาลี ทุนมาก และนางสาว นิราวัลย์ เชื้อบุญมี ผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกสังคมศึกษา ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ..สพม.38 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครบกำหนด 2 ปี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ไปก่อนแล้ว

และกศจ.ตาก ได้ประชุมอีกครั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เพื่อให้พิจารณาการดำเนินการ สพม.38 เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 ราย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพม.38 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 กรณีนางสาววนาลี ทุนมาก และนางสาว นิราวัลย์ เชื้อบุญมี ให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งไม่เป็นไปตามมติของ กศจ.ตาก

และที่ประชุม กศจ.ตาก มีมติไม่อนุมัติการขอเปลี่ยนวิชาเอก เพื่อใช้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกสังคมศึกษาเพิ่มเติมอีก2ราย เนื่องจากไม่เป็นไปตาม มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และไม่อนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งนางสาววนาลี ทุนมาก และนางสาวนิราวัลย์ เชื้อบุญมี เนื่องจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพม.38 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ครบกำหนด 2 ปี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ไปก่อนแล้ว

…ดังนั้น ตามที่ปรากฏเป็นข่าวยังมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง คือโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม และ สพม.38 เสนอขอให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเลขที่ว่างใหม่ คือ ตำแหน่งเลขที่ 103583 และตำแหน่งเลขที่ 2128

ซึ่งไม่เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ซึ่งเลขที่ว่างคือ ตำแหน่งเลขที่ 44851

ถ้ามองกันตามข้อมูล ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อ กศจ.ตาก ไม่มีมติให้บรรจุครูทั้ง 2 คน แต่ สพม.38 กลับเรียกครูทั้ง 2 คนไปบรรจุ ก่อนที่จะมีมติตัดสินออกมา และยังมีการออกบัตรข้าราชการให้ครูทั้งสองคนด้วย ซึ่งที่จริงแล้วเขตพื้นที่ฯ ควรจะให้ครูทั้งสองคนยุติการสอน ไม่น่าจะปล่อยให้ล่วงเลยมาถึง 5 เดือน เพราะผู้ที่อยู่ลำดับที่ 68 ซึ่งขึ้นบัญชีหลังทั้งสองคนนี้ ได้รับการบรรจุเป็น “ครูผู้ช่วย” ที่ สพป. สุโขทัย แล้ว

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นำมาเสนอนี้เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ด้วยมีเลขที่กำกับการประชุมแต่ละครั้งอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้เห็นเค้าลางความผิดปกติ จากนี้ “ผู้มีอำนาจ” ก็ต้องไปพิจารณาตามกฎหมายกันอีกครั้ง โดยล่าสุดทราบมาว่า กศจ.ตาก จะประชุมกรณีนี้ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

-- advertisement --