เขียนวันที่

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 18:32 น.

 picppcsubbbchai1 13 64 

เปิดทรัพย์สิน ‘ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์’ ผู้จัดการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 50 ล. หนักเงินลงทุน 9 รายการ  24 ล. ที่ดิน 19.6  ล.  ไม่มีบ้าน หนี้ 15 ล.  กู้จากบุคคล   12 ล. ปลาย ม.ค.2562 คงเหลือ 5 ล.  แจ้งมีรายได้ 7.1 ล้านต่อปี  เฉพาะเงินเดือน 4.7 ล.


 วันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ราย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์  อายุ 62 ปี ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)   กรณีเข้ารับตำแหน่งวันที่ 14 ตุลาคม 2564  ทรัพย์สิน 47,073,811.80 บาท  จำแนกเป็น  เงินฝาก 1,502,836.32 บาท  (5 บัญชี) เงินลงทุน 24,160,975.48 บาท (6 รายการ แจ้งว่ายังขาดข้อมูลเงินลงทุนอีก 3 รายการ) ที่ดิน 19,630,000 บาท  (2 แปลง)  ทรัพย์สินอื่น 1,780,000 บาท (นาฬิกา 2 เรือน พระเครื่อง 3 องค์)   หนี้สิน 15,034,461.38 บาท

นางวิชชุดา กัจฉปานันท์  (ชื่อสกุลเดิม น.ส.วิชชุดา ตรงเมธี) อายุ 60 ปี คู่สมรส ไม่ได้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน ทรัพย์สิน 3,321,912.18 บาท  จำแนกเป็น  เงินฝาก 606,912.18  บาท (3 บัญชี) เงินลงทุน 1,220,000  บาท   ( 1 รายการ)   ยานพาหนะ 400,000 บาท  (รถยนต์ 1 คัน)   ทรัพย์สินอื่น 1,095,000 บาท   (เพชรแหวนเพชร พระเครื่อง นาฬิกา) ไม่มีหนี้สิน

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 50,395,723.98  บาท  (ไม่มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง) หนี้สิน 15,034,461.38 บาท

สำหรับหนี้สินแจ้งว่า เงินเบิกเกินบัญชี 6 บัญชี  เงินกู้สถาบันการเงิน 2 บัญชี  หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ  3 ราย คือ นายไทย สุพานิชวรภาชน์  ทำสัญญา 29 ม.ค.2562   จำนวนเงิน 12 ล้าน ยอดหนี้คงเหลือ 5 ล้าน  ที่เหลือ เป็นบริษัท ทีแอล ลิสซิ่ง จำกัด  8 ล้านบาท และ โตโยต้าลิลซิ่ง 39,368 บาท  (ดูเอกสาร)

 บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 1 คน อายุ 30 ปีทำงานบริษัท แอร์เอเชีย จำกัด  

ข้อมูลรายได้และรายจ่ายต่อปี (โดยประมาณ)

รายได้  7,155,593.75 บาท ประกอบด้วย รายได้ประจำ เงินเดือน 4,708,593.75 บาท เบี้ยประชุม 408,000 บาท รายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน 39,000 บาท   รายได้อื่นๆ ดอกเบี้ย เงินปันผล กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 2,000,000 บาท   คู่สมรส  รายได้ 170,000 บาท

 รายจ่าย 2,618,104  บาท  คู่สมรส 240,000 บาท

ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้รอบปีภาษีที่ผ่านมา เงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1)-(8)  5,116,593.75 บาท

นายชัยณรงค์แจ้งประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี  

 ปี 2559 กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สำนักกฎหมายนิติวัฒน์ จำกัด  , ปี 2560-ปัจจุบัน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา            

image001

image002

image003

image004

image005

image006

image007

image008

image009

image010

image011

image012

image013