-- advertisement --

กิจกรรม-อีเว้นท์ สังคม เยาวชน แพร่แคท

5 Aug 65

รร.เทพนารี ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

…….นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.รร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ กล่าวว่า ตามที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ได้จัดโครงการ “การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี” ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป เป็นแนวส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพทางกฎหมายให้แก่นักเรียน อันจะเป็นกำลังสำคัญและอนาคตของประเทศชาติ ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมของเด็ก เยาวชน ในการเคารพกฎเกณฑ์และกฎหมายอันเป็นพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย

………โรงเรียนเทพนารี ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักเรียนและได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฯและได้รับรางวัลชมเชย นายอดิเทพ พันธุ์นิติพงศ์ รองผู้อำนวยการ ได้มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร เงินทุนการศึกษา แก่ 1.)นางสาวศรัญญา ดีอินต๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2.)นายธฤต อินต๊ะกัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ คุณครูฉันฐรัฐ ทุ่งล้อม ครูที่ปรึกษาการแข่งขัน เพื่อเป็นเกียรติเป็นกำลังใจแก่นักเรียนในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนโดยรร.เทพนารีมีปณิธานว่าส่งเสริมให้นักเรีวนแสดงความสามารถในเวทีการแข่งขันต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --