-- advertisement --

ร.ร.สาธิตฯ มรภ.สงขลา ถ่ายทอดศาสตร์พระราชา 9 แขนง

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้เปิดบ้านจัดนิทรรศการวิชาการและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยดร.พรรณี ผุดเกตุ ผอ.โรงเรียนสาธิตมรภ.สงขลา เผยว่า โรงเรียนฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ครูผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย

การนิทรรศการในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ความสามารถที่มีเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดง ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในด้านวิชาการ นำไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาในอนาคต

“หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ”

ด้าน อ.รัศมิ์ดาว สุขมาตย์ รองผอ.ฝ่ายปฐมวัยและบ้านสาธิต กล่าวว่า นอกเหนือจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครูโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนแล้ว อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของงานในครั้งนี้ คือนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง

ได้แก่ พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย พระบิดาแห่งการวิจัยไทยพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และ พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

-- advertisement --