-- advertisement --

ลุคเซาท์ เสริมแกร่งการศึกษาแดนใต้

“ดร.รุ่ง” เสนอถอดบทเรียนลอดช่อง-มาเลย์บรรจุแผนการศึกษาชาติ

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กำลังดำเนินโครงการระดมแนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคประชาคมอาเซียน ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี จัดเวทีเสวนาระดมแนวคิดจากผู้เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.รุ่ง แก้วแดง อดีต รมช.ศึกษาธิการ ร่วมเสนอแนะเชิงนโยบายว่า ควรพลิกวิกฤติเป็นโอกาสจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ด้วยการพัฒนาคุณภาพและการศึกษาอย่างสอดคล้องกับวิถีของชาวมุสลิม ไม่ใช่ยึดแต่นโยบายจากส่วนกลาง ที่ไม่มองถึงสิ่งที่คนในพื้นที่ต้องการ อย่างที่กล่าวกันว่า ขอให้เลิกตัดเสื้อตัวเดียวใส่ทั้งประเทศ ดังนั้น จึงควรจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสนอให้บรรจุไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574

“ดร.รุ่ง เสนอให้รัฐบาลมีนโยบายมองภาคใต้อย่างรอบด้าน หรือ Look South ที่มีความสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยถอดบทเรียนความสำเร็จด้านการศึกษาของสิงคโปร์และมาเลเซีย มาสร้างแม่แบบยกระดับการพัฒนาระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศมุสลิมชั้นนำของอาเซียน ยึดโยงเสาหลักที่ 3 ของอาเซียน โดยด้านการศึกษา จัดอยู่ในเสาหลักประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ทั้งนี้ เป็นหน้าที่สำคัญของ สกศ.ที่จะปรับแนวทางการจัดทำแผนการศึกษาชาติ ระยะ 15 ปี ให้มีความเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

เลขาธิการ สกศ. กล่าวและว่า นอกจากนี้ยังมีแนวคิดจากคนในพื้นที่ ที่มีทิศทางตรงกัน 3ประเด็นสำคัญ คือ 1.การส่งเสริมภาษาอาเซียน อย่างเช่นภาษามลายู 2.การส่งเสริมวิชาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของคนในพื้นที่ และ 3.เร่งส่งเสริมการเรียนรู้วัฒธรรมอาเซียนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าความรู้ อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สกศ. เร่งสรุปข้อเสนอเหล่านี้ให้มีความชัดเจน และนำไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

-- advertisement --