-- advertisement --

ลุ้นครม.ไฟเขียวงบฯร้อยละ5ประเดิมกองทุนเสมอภาคฯ

ลุ้น ครม.ไฟเขียวงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบฯแผ่นดินที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในวาระแรกประเดิมกองทุนเสมอภาคฯ เป็นเวลา 5 ปี

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานอนุกรรมการกองทุน คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.(…) ว่า ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้มีการปรับเพิ่มภารกิจของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อีก 2-3 ภารกิจ ได้แก่ การสนับสนุนมาตรการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถานศึกษา การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาการผลิตและพัฒนาครู และการวิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้มาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ของประชากรเด็ก เยาวชน และผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ กว่า 4.3 ล้านคน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนเรื่องงบประมาณสนับสนุนกองทุนนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เห็นชอบแนวทางโดยเป็นทุนประเดิม 1,000 ล้านบาท และเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงินงบประมาณแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในวาระเริ่มแรกเป็นเวลา 5 ปี

“การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในพันธสัญญาของรัฐบาลในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำ หากทำได้สำเร็จจะช่วยเพิ่มคุณภาพกำลังคน ทั้งยังเป็นหลักประกันในการดำเนินการของกองทุนตามภารกิจให้ประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 รวมทั้งสนับสนุนความพยายามในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”ดร.ประสาร กล่าว

ด้าน ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน กอปศ. กล่าวว่า กอปศ.ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนฯ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม และนำข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาแล้ว ซึ่งการกำหนดเงินอุดหนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลา 5 ปี จะทำให้กองทุนเป็นรูปเป็นร่างและเดินหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้ กอปศ.มีมติยืนยันร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(ครม.) แล้ว ถือว่าภารกิจ กอปศ.ในการยกร่าง พ.ร.บ.กองทุนฯ ตามรัฐธรรมนูญได้เสร็จสิ้น และขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ ครม.จะพิจารณา และส่งร่างให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดำเนินการตามขั้นตอนการตรากฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คาดว่าจะมีการนำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เข้าพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในการประชุม ครม.วันที่ 20 ก.พ.2561 ซึ่งมีรายงานข่าวว่า ครม.อาจจะตัดข้อความการจัดสรรงบฯ อุดหนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลา 5 ปีออก ซึ่งบอร์ด กอปศ.ต่างลุ้นว่าสุดท้ายแล้วจะมีการตัดข้อความดังกล่าวหรือไม่

-- advertisement --