-- advertisement --

ลุ้นตัวโก่ง จับฉลาก ม.1 ทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ทั่วประเทศ ที่รับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ด้วยการจับฉลากรับนักเรียนในเขตพื้นที่ ดำเนินการพร้อมกันในวันที่ 7 เม.ย.60 โดยปีนี้มีโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงจับฉลากทั้งสิ้น 16 โรงทั่วประเทศ

โดยบรรยากาศที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ผู้ปกครองและนักเรียนทยอยเดินทางมาตั้งแต่เวลา 06.20 น.เพื่อรายงานตัวเข้ารับการจับฉลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โดยผู้ปกครองและนักเรียนต่างสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและ อนุสาวรีย์จอมพล มหาอำนาจ เจ้พระยาสุรศักดิ์มนตรี เพื่อขอพรและสร้างขวัญกำลังใจก่อนจับฉลาก ซึ่งบรรยากาศโดยรวมไม่คึกคักเช่นทุกปีที่ผ่านมา โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากไม่มาถึงจะถือว่าหมดสิทธิ์ทันที …โดยปีนี้มีนักเรียนมีสิทธิ์จับฉลาก 110 คน มีที่นั่งรับได้ 80 คน แต่จนถึงเวลา 09.00 น.ซึ่งโรงเรียนจะปิดประตูก็ปรากฎว่ามีนักเรียนมารายงานตัวเพียง 46 คน ดังนั้น โรงเรียนสรุศักดิ์มนตรี จึงประกาศรับนักเรียนทั้งหมดเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 สร้างความดีใจ และเรียกรอยยิ้มทั้งเด็กและผู้ปกครองที่ไม่ต้องลุ้นจับฉลาก

นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการจับฉลาก ว่า ภาพรวมการจับฉลากเป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งในกรุงเทพฯ มีเพียง 6 โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 2 กรุงเทพ เท่านั้นที่มีการจับฉลาก โดยที่โรงเรียนสุรศักดิ์ มีเด็กมารายงานตัว 46 คนจึงรับไว้ทั้งหมด ส่วนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมัคร 151 คน มารายงานตัว 121 รับได้ 32 คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมัคร 75 คน มารายงานตัว 73 คน รับได้ 52 คน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมัคร 74 คน มารายงานตัว 47 รับได้ 17 คน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สมัคร 203 คน มารายงานตัว 162 คน รับได้ 55 คน โรงเรียนพรตพิทยพยัต สมัคร 158 คน มารายงานตัว 107 คน รับได้ 70 คน

อย่างไรก็ตาม การจับฉลากของ สพม.2 ครั้งนี้ถือว่ามีเด็กน้อยที่สุดเท่าที่เคยดำเนินการมา ซึ่งสาเหตุจำนวนเด็กจับฉลากน้อยลง เพราะอัตราการเกิดที่ผ่านมาลดลง เด็กในช่วงอายุที่จะเข้า ม.1 ลดลงตามไปด้วย รวมทั้งโรงเรียนในต่างจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐานใกล้เคียงกันก็เลือกเรียนใกล้บ้าน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการเดินทางไกล

ด้าน นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กล่าวว่า ปีนี้มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีสิทธิ์จับฉลาก ทั้งสิ้น 110 คน รับได้ 80 คน แต่มีเด็กมารายงานตัว 46 คนดังนั้นโรงเรียนจึงรับไว้ทั้งหมดโดยไม่ต้องจับฉลาก อย่างไรก็ตาม ปีนี้ถือว่ามีเด็กมาจับฉลากน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า ประกอบกับเด็กจากต่างจังหวัด ปริมณฑล เข้ามาสอบแข่งขันน้อยลง ขณะที่บางส่วนก็มีที่เรียนเรียบร้อยแล้ว

สำหรับเด็กที่ไม่มีที่เรียนสามารถยื่นขอรับจัดสรรได้ที่โรงเรียน สพม.2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เม.ย.60 นี้ โดยโรงเรียนจะจัดสรรเด็กกลุ่มนี้ไปยังโรงเรียนในสหวิทยาเขตได้แก่โรงเรียนพุทธจักรวิทยาและโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม และยืนยันว่าเด็กทุกคนมีที่เรียนแน่นอนขอเพียงไม่เลือกโรงเรียนเท่านั้น

“การจับฉลาก ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่จำนวนนักเรียนในเขตพิ้นที่บริการลดลง จากที่ปีการศึกษา 2559 มีเด็กมาจับฉลากถึง 200 กว่า แต่ปีการศึกษา 2560 มารายงานตัว 46 คน ซึ่งภาพรวมของจำนวนเด็กทั้งในเขตพื้นที่บริการและทั่วไปลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะประชากรที่จบป.6 ลดลง สืบเนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลง โดย สพม.2 มีโรงเรียนในพื้นที่ทั้งสิ้น 52 โรง สมัคร 27,000 กว่าคน อัตรารับ 20,300 กว่าคน เกินประมาณ 6,000 กว่าคน อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนยังกำหนดสัดส่วนการจับฉลากไว้เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กๆ แต่อาจจะพิจารณาปรับลดจำนวนรับลง”นายสุทธิพงษ์ กล่าว

สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่มีการจับฉลากอีก 10 โรง ได้แก่ สังกัด สพม.เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ โรงเรียนบางบัวทอง โรงเรีนนเบญจมราชานุสรณ์ โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม.เขต 4 คือ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จ.สระบุรี สพม. เขต 26 คือ โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม สพม.เขต 28 คือ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ สพม.เขต 30 ได้แก่ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา โรงเรียนภูเขียว และ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ทั้งนี้ นักเรียนที่ไม่มีที่เรียนขอรับการจัดสรรได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 20 เม.ย.60 และประกาศผลการจัดสรรที่เรียนและรายงานตัว วันที่ 23 เม.ย.60

———————

-- advertisement --