-- advertisement --

ลุ้นตำแหน่ง อำนวยการระดับสูง ผลงานไม่ต้อง

ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ให้นโยบายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าต่อไปผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จะเปลี่ยนเส้นทางเข้าสู่โครงสร้างในตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง แทนตำแหน่งประเภทบริหารการศึกษา โดยไม่ต้องทำผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษอีกต่อไป

ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำลังดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เนื่องจาก ผอ.เขตพื้นที่ฯ เป็นนักบริหารก็ควรได้รับการตอบแทนแบบนักบริหาร ในขณะที่ครูเป็นงานวิชาชีพก็ควรได้รับการตอบแทนแบบวิชาชีพ ดังนั้น คนเป็นผู้อำนวยการก็ไม่จำเป็นต้องมาทำผลงานเชี่ยวชาญ นอกจากนี้การเข้าสู่ตำแหน่งก็จะไม่สอบขึ้นบัญชีอีก จะสอบเพียงความรู้พื้นฐานด้านกฏหมายและการบริหาร แต่จะเน้นประสบการณ์ในการทำงาน และวัดประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำ ซึ่ง ผอ.เขตพื้นที่ฯ ดีใจกับการปรับเปลี่ยนเส้นทางดังกล่าว เพราะจะได้ผลตอบแทนตรงตามสิ่งที่ทำนั้น

ล่าสุดวันที่ 1 มี.ค.60 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค(2) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 โดยกำหนดตำแหน่งไว้ 3 ประเภท คือ ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

โดยในส่วนของตำแหน่งประเภทอำนวยการ จะมี 2 ระดับ คือระดับต้น และระดับสูง ซึ่งการเข้าสู่ตำแหน่งอำนวยการสูงทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะต้องไปวิเคราะห์ กำหนดมาตรฐานตำแหน่ง ว่า มีตำแหน่งใดบ้างที่มีปริมาณงาน และคุณภาพงาน ที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง เพื่อเสนอให้บอร์ด ก.ค.ศ. พิจารณาและประกาศหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งต่อไป

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น มีตำแหน่งที่ เข้าข่ายประเภทอำนวยการ คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)จังหวัด ส่วนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา นั้น ได้มีการจัดเป็นประเภทตำแหน่งอำนวยการในกฎกระทรวงนี้อยู่แล้ว

“ปัจจุบัน ผอ.สพท. อยู่ในตำแหน่งประเภทบริหารการศึกษา เป็นตำแหน่งที่ต้องมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ โดยการได้มาซึ่งวิทยฐานะจะต้องทำผลงานทางวิชาการ แต่หากเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ไม่ต้องทำผลงานทางวิชาการ โดยตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 5,600 บาทต่อเดือน ส่วนตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง จะได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน”ปลัด ศธ.กล่าว

-- advertisement --