-- advertisement --

ลูกเสือสานสัมพันธ์ อาเซียน

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4-8 เม.ย. นี้ ที่จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมชุมนุมกว่า 10,000 คน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ถือว่าเป็นเกียรติของประเทศไทยที่ได้จัดกิจกรรมนี้ เพราะมีลูกเสือจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชาและเวียดนาม เข้าร่วมที่สำคัญ ดาโตะ เซอรี มาหาเดส บินกาเลด รมว.ศึกษาธิการประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ด้วยตนเองอีกด้วย

สำหรับการชุมนุมลูกเสือครั้งนี้นอกจากถือว่าเป็นกิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ยังเป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ แสดงความพร้อมและศักยภาพของลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดีมีจิตอาสา มีความสามัคคีอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข และเป็นการพัฒนากิจกรรมและบุคลากรทางลูกเสือ ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

“กิจกรรมในงานชุมนุมลูกเสือสามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี เพราะถ้าไม่มีวินัยก็จะไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้ อย่าคิดว่าศตวรรษที่21ต้องอยู่แต่ในห้องเรียน หรือห้องแลป อีกทั้งการชุมนุมลูกเสือยังมีกิจกรรมที่ทำให้เด็กมีสมาธิ ได้หยุดคิดทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะลูกเสือฝึกให้ต้องคิด คิดแก้ปัญหาต่างๆเยอะมาก”

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวและว่า ในการชุมนุมครั้งนี้ มีลูกเสือ-เนตรนารี คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานชุมนุม แบ่งเป็นค่ายย่อยจำนวน 8 ค่าย คือ ค่ายย่อยที่ 1 จังหวัดยะลา 712 คน ค่ายย่อยที่ 2 จังหวัดปัตตานี 752 คน ค่ายย่อยที่ 3 จังหวัดนราธิวาส 702 คน ค่ายย่อยที่ 4 จังหวัดสงขลา 502 คน ค่ายย่อยที่ 5 ต่างประเทศ และภูมิภาค 372 คน ค่ายย่อยที่ 6 จังหวัดสตูล 572 คน ค่ายย่อยที่ 7 เนตรนารี (1) 606 คน และค่ายย่อยที่ 8 เนตรนารี (2) 482 คน รวมทั้งสิ้น 5,924 คน และลูกเสือจาก 11 จังหวัดทั่วประเทศ 113 คน

นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือจากลูกเสือต่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และผู้สังเกตการณ์จากประเทศซาอุดิอารเบีย เข้าร่วมงานชุมนุมอีก 251 คน

สำหรับกิจกรรมที่จัดเพื่อฝึกประสบการณ์ให้กับลูกเสือ มี 9 กิจกรรมหลักประกอบด้วย กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมศาสตร์พระราชา กิจกรรมประตูสู่อาเซียน กิจกรรมวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี กิจกรรมเทิดไท้ราชวงศ์จักรี กิจกรรมทักษะชีวิต และ กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ และในวาระอันสำคัญของการเทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ในพิธีเปิดงาน ชุมนุมครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้พลังมวลชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดสตูล ร่วมสมทบในพิธี 4,000 คน รวมลูกเสือที่ร่วมชุมนุมครั้งนี้กว่า 10,000 คน

ด้านพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับนโยบายจากรัฐบาลและ รมว.ศึกษาธิการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า สร้างความสามัคคีได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ปลูกฝังความมีน้ำใจและมีวินัยให้แก่เด็กและเยาวชนได้ด้วย

-- advertisement --