-- advertisement --

ลูกเสืออาสา รณรงค์ลงประชามติ 7 สิงหา

สพฐ.ใช้กลไกลูกเสืออาสา กกต.กว่า 3 หมื่นคน ร่วมรณรงค์ประชาชนออกเสียงประชามติ 7 สิงหา พร้อมสั่งการสถานศึกษาจัดกิจกรรมการสอน สอดแทรกความรู้ขั้นตอน วิธีการทำประชามติให้เด็กได้รับรู้

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักลูกเสือยุวกาชาด กิจการนักเรียน จัดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ซึ่งเป็นเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้บริการแก่ประชาชนในการออกเสียงประชามติ วันที่ 7 ส.ค.59 นี้ โดยเป็นลูกเสืออาสา กกต. จากสถานศึกษา 814 แห่ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ทั้งสิ้น 32,560 คน และมีผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.เข้าร่วมจำนวน 1,628 คน

“การส่งเสริมให้ลูกเสือ ซึ่งเป็นเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ ถือเป็นการปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนของชาติ ในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ ขณะเดียวกัน ในส่วนของการให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษานั้น ก่อนหน้านี้ สพฐ.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ ขอความร่วมมือให้สถานศึกษา และครู ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้สนับสนุน ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในช่วงระยะเวลา 6 สัปดาห์ทั้งก่อนและหลัง

โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น ในช่วงก่อนออกเสียงประชามติ 5 สัปดาห์แรก จะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้นักเรียนได้รับรู้แล้วสื่อผ่านไปยังผู้ปกครอง และ หลังจากวันออกเสียงประชามติ แล้วยังมีกิจกรรมรายงานผลการออกเสียงเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการกิจกรรมตลอด 6 สัปดาห์นี้ จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการออกเสียงประชามติทั้งระบบ ถือเป็นกระบวนการหนึ่งของการมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตย” ดร.อำนาจ กล่าว

-- advertisement --