-- advertisement --

วท.สัตหีบ รับทุน 28 ล.ผลิตช่างไฟฟ้ายานยนต์

วท.สัตหีบจับมือไทยซัมมิทฮาร์เนส ผลิตนายช่างป้อนภาคอุตฯ ระยะ 3 ปี 45 คน

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.วัชรินทร์ ศิริพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ ดร.สาโรจน์ วสุวานิช รองประธานกรรมการบริหารไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกันภายใต้จุดหมายการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและผลิตระบบไฟฟ้าในยานยนต์

โดย ดร.วัชรินทร์ กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าวมุ่งพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อผลิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยให้มีการฝึกปฏิบัติจริงในโรงงาน ซึ่งจะเป็นการยกระดับการเรียนการสอน และยกระดับฝีมือช่างเฉพาะทางได้ ขณะเดียวกันยังได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาทักษะฝีมือทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน เพื่อไปเป็นบุคลากรที่มีทักษะฝีมือเฉพาะพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ดร.สาโรจน์ กล่าวว่า ไทยซัมมิทฮาร์เนส เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปัจจุบันมีบุคลากรกว่า 3,000 คน แต่ก็ยังต้องการพัฒนาบุคลากรทางด้านการออกแบบและผลิตระบบไฟฟ้าในยานยนต์ เพื่อรองรับการขยายงานอีกจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานช่างออกแบบและผลิตระบบไฟฟ้าในยานยนต์ของไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศ และแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างออกแบบและผลิตระบบไฟฟ้าในยานยนต์ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศด้วย โดยความร่วมมือครั้งนี้ ไทยซัมมิทฮาร์เนส ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนสาขาไฟฟ้ายานยนต์ และสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การเรียนสอนให้แก่สถานศึกษา

“ทางไทยซัมมิท ฮาร์เนส ได้มอบเงินให้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จำนวน 28 ล้านบาทเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ายานยนต์ และมีเป้าหมายผลิตนักศึกษาให้กับบริษัทฯ จำนวน 45 คน มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยปีการศึกษานี้มีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 11 คน” ดร.สาโรจน์ กล่าว

-- advertisement --