-- advertisement --

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี เรืออากาศโทสมพร  ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี และนายสิทธิศักดิ์  เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) ที่หลากหลายสาขาวิชา นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฏษฎีและภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน  ๔๙๑ คน  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จำนวน  ๘๖๗  คน  รวมทั้งสิ้น  ๑,๓๕๘ คน

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจและศรัทธาในสถาบันการศึกษา  ส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม  เพื่อร่วมแสดงความยินดีและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ของนักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความรัก ศรัทธา และภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในบทบาทของตนเองที่เพียรพยายามจนสำเร็จการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในพิธีอันมีเกียรติและได้รับการกล่าวขานชื่อในสังคมรอบข้าง ได้รับการยกย่อง ชื่นชมและแสดงความยินดีในความสำเร็จจากเพื่อน ๆ ผู้ปกครอง คณะครู ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และเพื่อยกย่องเชิดชูสถานประกอบการ ศิษย์เก่าดีเด่น นักเรียนนักศึกษาที่มีผลงานดี  นักเรียน  นักศึกษาที่เรียนดี , กิจกรรมเด่นภายในงานยังมีการเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น สถานประกอบการ  นักเรียนนักศึกษา ผู้มีผลการเรียนดี  กิจกรรมเด่น และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ทั้งสิ้น ๑,๓๘๕ คน ณ ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลขอนแก่น

-- advertisement --