-- advertisement --

ว.ชุมชน ชู สาธารณสุขชุมชน ช่วยคนชายแดน

เร่งหางบฯเพิ่มค่าวิทยากร-อุปกรณ์การเรียน-เจียดเงินเหลือจ่ายอุ้ม

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดเผยภายหลังนำคณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน (วชช.) ตาก ว่า จากการรับฟังรายงานสรุปการดำเนินงานของคณาจารย์ผู้จัดหลักสูตรทำให้ทราบว่าหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีความจำเป็น และเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่มาก เพราะจังหวัดตากและจังหวัดภาคเหนือยังมีหลายพื้นที่โดยเฉพาะตามรอยตะเข็บชายแดน พื้นที่ห่างไกล และยอดดอยที่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อดูแลด้านสุขภาพให้กับประชาชนอยู่อีกมาก และส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ถูกส่งเข้าไปประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ก็จะเป็นคนต่างถิ่น อยู่ได้ไม่นานก็ขอย้ายออก ดังนั้นการที่ วชช.ตาก จัดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ขึ้นมาจึงเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่มาก เมื่อคนในพื้นที่มาเรียนแล้วก็จะทำงานในพื้นที่ไม่ย้ายไปไหน

“การดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าอาจารย์ผู้สอน ส่วนใหญ่เป็นแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ สาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ เป็นต้น ที่เสียสละเวลา และเข้ามาเป็นวิทยากรผู้สอนด้วยใจจริง เพราะต้องขับรถระยะทางไกลๆ มาสอนเด็กในช่วงวันหยุด ในขณะที่ วชช.ให้ค่าตอบแทนได้เพียง 270 บาทต่อชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากกับสิ่งที่ทุกๆ ท่านได้เสียสละ นอกจากนี้ยังพบว่าหลักสูตรดังกล่าวยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนในหลาย ๆ ด้าน ทุกวันนี้ต้องขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลรวมถึงสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ ดังนั้นดิฉัน และกรรมการสภาฯ จึงเห็นว่า ควรจะต้องหาทางช่วยเหลือสนับสนุนค่าวิทยากร หรือเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้สอนเพิ่มขึ้น รวมทั้งให้ วชช.ตาก ได้พิจารณาดูว่าจะประหยัดงบประมาณในส่วนใดได้บ้าง เพื่อนำมาใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าว โดยอาจจะทยอยจัดซื้อ ไม่ใช่ครั้งเดียวก็ได้ ขณะเดียวกันได้มอบให้ผู้อำนวยการสถาบัน วชช. รวบรวมงบฯเหลือจ่ายปลายปี แล้วจัดสรรให้กับ วชช.ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอีกทางหนึ่งด้วย”

ดร.สิิริกร กล่าวและว่า ตนยังเห็นว่าสิ่งที่ วชช.ตาก น่าจะสามารถทำได้ทันทีในขณะนี้คือ การทำประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรผู้สอนที่เสียสละเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้สอน แม้จะไม่มีราคาค่างวดอะไรมากมาย แต่อย่างน้อยก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้รับ

-- advertisement --