-- advertisement --

ว.ชุมชน ยกนิ้ว แฮนด์อินแฮนด์ สร้างอาชีพ-ชุมชนเข้มแข็ง

ว.ชุมชน ยกนิ้วแฮนด์อินแฮนด์ สร้างอาชีพ-ชุมชนเข้มแข็ง

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วชช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนพร้อมด้วยนายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึง ผอ.วชช.นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา เยี่ยมชมโรงงาน Hand in Hand อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรี ต.รือเสาะ จ.นราธิวาส นำเยี่ยมชม

ซึ่งจากเยี่ยมชมโรงงานนั้นเป็นที่น่ายินดี เพราะได้เห็นการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ที่รุกเข้าไปส่งเสริมกระบวนการและองค์ความรู้ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งยังได้เห็นความร่วมมือการบูรณาการระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน กับหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาล อ.รือเสาะได้ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนระยะสั้น การสร้างความรู้และเพิ่มทักษะเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับชุมชนให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ทำให้ไม่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่

“กรรมการสภาฯให้ข้อเสนอแนะว่า วชช.ควรจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านอาชีวอนามัย และความรู้ด้านไอที เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของโรงงานให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือเหล่านี้ จะช่วยสนับสนุนให้กิจการวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่นของเรามีความเข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน”ดร.สิริกร กล่าว

-- advertisement --