-- advertisement --

ศธจ.สมุทรสงคราม ปลูกฝังความเป็นพลเมืองตามรอยพระยุคลบาท

วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567, 20.03 น.

Tag :

วันที่ 28 พ.ค. 2567 นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยนายธนู  กล่าวว่า การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง รวมทั้งพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทยและสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน ตามบริบทในพื้นที่ตนเอง

นายธนู กล่าวต่อว่า การปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน นักเรียนให้มีความภาคภูมิใจ มีความรัก ความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด อันหมายถึง 3 สถาบันหลักของชาติคือ สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รู้รากเหง้าของประเทศ จะทำให้หลอมรวมพลังความรู้รักสามัคคีของคนไทยที่มีต่อชาติบ้านเมือง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยายให้ความรู้เรื่อง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และวิทยากรจากทีมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสมุทรสงครามให้ความรู้เรื่อง การเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 600 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-- advertisement --