-- advertisement --

ศธจ.แกนหลักประสานรับเด็กอนุบาล3ขวบ

อปท.-สพฐ.-สช. ยึดสัดส่วนการรับเดิมเป็นหลัก และทุกหน่วยงานต้องเร่งประมาณการรับ นร.เพื่อขอแปรญัตติงบฯรายหัว

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54ที่ระบุให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกแนวปฏิบัติการรับเด็กเข้าศึกษา ปีการศึกษา2560โดยแบ่งโซนการรับเน้นให้ท้องถิ่นดำเนินการ และสพฐ.เข้าไปดำเนินการในส่วนที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดนั้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี ร้องเรียกมาที่ตนว่ามีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับนักเรียนก่อนวัยเรียนอายุ 3 ปี ทั้ง ๆ ที่มีโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อยู่แล้ว และมีบางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สังกัด สพฐ. เป็นผู้จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนทั้งหมดด้วย

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า จากการหารือร่วมกันในหลายหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนถิ่น(อปท.)และ สพฐ.เป็นต้น ได้ข้อสรุปว่าการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป จะต้องมีการร่วมมือกันในระดับจังหวัด จึงมอบให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เป็นแกนหลักในการประสานงานกำหนดขอบเขต รวมถึงการจัดสรรการรับเด็กก่อนวัยเรียน โดยหลักการคือจะพยายามรักษาสัดส่วนการรับเดิมเอาไว้ เช่น

อปท. จัดการศึกษาในระดับ 1-3 ปีก็จะไม่ขยายมาจัดในระดับ 4ปี นอกจากจะเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมอย่างมาก ขณะเดียวกันทาง สพฐ.ก็จะไม่ขยายชั้นเรียนในระดับ 3 ปี นอกจากสถานศึกษาดังกล่าว จะอยู่ในพื้นที่ ที่ไม่มีสถานศึกษาในสังกัด อปท. หรือ สช.จัดการศึกษาระดับ 3 ปี หรือในพื้นที่ที่เด็กอายุ 3 ปี มีจำนวนมากเกินกว่าที่ สช.และ อปท.จะรับได้ ซึ่งที่ประชุมยังได้มอบ สพฐ.เป็นหลักในการพัฒนาครู รวมถึงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงวิชาการด้วย

“นอกจากนี้ทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนจะต้องประมาณการนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในระดับ 3 ปี เพื่อขอแปรญัตติ โดยอัตรารายหัวที่จะอุดหนุนเด็กก่อนวัยเรียนก็จะเท่ากับอัตราในปัจจุบัน คือ ค่าเรียน 1,700 บาทบวกกับค่าเรียนฟรีอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมข้อมูลของเด็กก่อนวัยเรียนขณะนี้ถือว่ายังไม่นิ่ง อย่างเด็ก 3 ขวบ มีอยู่ประมาณ 7 แสนกว่าคน ซึ่งเป็นข้อมูลของการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ เด็กจะเข้าเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ ทั้งนี้หลังจากที่แต่ละหน่วยงานทำการประมาณการศักยภาพและแผนที่จะเปิดรับเด็กก่อนวัยเรียนแล้ว ก็คงต้องมีการหารือร่วมกันอีกครั้ง เพื่อที่จะหาข้อสรุปจากแผนการรับดังกล่าวในภาพรวม” ปลัด ศธ. กล่าว

-- advertisement --