-- advertisement --

ศธ. ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ มุ่งสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายและแนวทางเร่งขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาภาคเหนือ สนองนโยบายรัฐบาลปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

วันนี้ (14 ม.ค.62) พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ทิศทาง นโยบาย และแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี และแนวทางประเทศไทย 4.0 โดยล่าสุด ครม. มีมติอนุมัติแต่งตั้งศึกษาธิการภาคใหม่ ทั้ง 6 ภาค รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งไปสู่การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทั้งในระดับภาคและระดับประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) มีหลักการสำคัญ คือ 1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาในระบบต่างๆ และเรียนรู้ตลอดชีวิต 2.เด็กและเยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง และ 3.การจัดการศึกษาสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ที่เป็นการบูรณาการแผนงาน โครงการให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน รวมทั้งการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาภาคเหนือ คือ “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

-- advertisement --