-- advertisement --

ศธ.ตั้งคณะยกระดับคุณภาพการสอน-การประเมิน

ผลพวง PISA ไทยตามหลังเวียดนาม-สิงคโปร์ สพฐ./สทศ./สสวท. ตั้งคณะกรรมการยกระดับคุณภาพการสอน-ประเมินคุณภาพ ให้สอดคล้องกัน “หมอธีระเกียรติ” ยันไม่ใช่แก้ที่ตัวข้อสอบหรือโทษหลักสูตร

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็วๆนี้ ว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ของเด็กไทยที่มีคะแนนต่ำกว่าประเทศเวียดนาม และสิงคโปร์ และอยากให้ ศธ.เร่งดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

ซึ่งขณะนี้ตนได้มอบหมายให้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตั้งคณะทำงานร่วมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกัน โดยนำคะแนน PISA มาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน

การเรียนการสอนของโรงเรียนจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะการประเมินหลังจากนี้จะต้องวัดจากการให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นโดยรูปแบบการประเมินจะเน้นวัดความรู้ความสามารถของเด็กว่าอยู่ในระดับไหน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง และการแก้ไขปัญหาคะแนน PISA ต่ำ ไม่ใช่แก้ที่ตัวข้อสอบเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน โดยไปดูว่าโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในพื้นทีห่างไกล โรงเรียนขยายโอกาส เหล่านี้ว่ามีครู และสื่อการเรียน เพียงพอหรือไม่”

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวและว่า ทั้งนี้ ผลคะแนน PISA ที่ออกมานั้นได้ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาไทยยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ เพราะเด็กที่ทำคะแนนได้สูง จะมาจากกลุ่มโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเน้นเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว เช่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศ ดังนั้น คงจะโทษว่าหลักสูตรไม่มีคุณภาพคงไม่ได้

-- advertisement --