-- advertisement --

 ศรีปทุม พลิกโฉมการสอน-เรียนตามถนัด สหวิทยาการฯ

“ศรีปทุม”พลิกโฉมการสอน-เรียนตามถนัดสหวิทยาการฯ

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ปฏิรูปการศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ โดยเปิดคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตามที่ตนชอบและถนัด ตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงให้กับอุตสาหกรรม ตามนโยบาย Thailand 4.0

ผศ.ดร.วิรัช กล่าวต่อว่า คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นการพลิกโฉมหน้าสู่การศึกษายุคใหม่ ที่ไม่ใช่การนั่งเรียน และจดบันทึกตามอาจารย์สอนในห้องเรียนตามวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียน มาเป็นการบูรณาการในการเรียน โดยนักศึกษาสามารถกำหนดรายวิชาที่ตัวเองต้องการศึกษาด้วยตนเอง มีอาจารย์ทำหน้าที่เป็นเพียงพี่เลี้ยง (coach) คอยชี้แนะเท่านั้น และการเรียนการสอนมุ่งให้นักศึกษาเกิดทักษะ 4 ประการคือ ความคิดสร้างสรรค์ (Idea) การสื่อสาร (Communication) การบริหารจัดการ (Management) และ เทคโนโลยี (Technology) ซึ่งเป็นแนวโน้มการศึกษาดังกล่าวได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจะได้วุฒิบัตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือศิลปศาสตรบัณฑิต ขึ้นอยู่กับวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนว่า วิชาศาสตร์ใดมากกว่ากัน

นักศึกษาทุกคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นไม่ควรนั่งเรียน ฟังอาจารย์เลคเชอร์แบบเดิมๆ เหมือนกัน ทั้งชั้นเรียน ในขณะที่ผู้ประกอบการ ปัจจุบันไม่ได้สนใจเรื่องปริญญาบัตร แต่สนใจว่านักศึกษามีทักษะใดบ้างที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน ดังนั้นนักศึกษาจึงควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ เรียนในสิ่งที่คิดว่าใช่สำหรับตนเอง” รองอธิการบดี กล่าว

-- advertisement --