-- advertisement --

Submitted on Sat, 2022-09-24 00:50

‘แสงเดือน’ เหยื่อทวงคืนผืนป่า ขอศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษา 28 ก.ย. นี้ เพื่อรอฟังผลการพิจารณาของ ครม.เรื่องการให้ความเห็นชอบกฎหมายนิรโทษกรรม แต่ยกคำร้อง ยืนยันจะอ่านคำพิพากษาในวันที่ 28 ก.ย. ตามเดิม

23 ก.ย. 2565 วันหนึ่ง ยาวิชัยป้อง หรือชื่อเดิม แสงเดือน ตินยอด หญิงชาวแม่กวัก อ.งาว จ.ลำปาง ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ในฐานะจำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องถึงศาลจังหวัดลำปาง ให้พิจารณาเลื่อนการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ที่มีกำหนดในวันที่ 28 ก.ย. นี้ อย่างไรก็ตามศาลลำปางยกคำร้อง ยืนยันจะอ่านคำพิพากษาในวันที่ 28 ก.ย. ตามเดิม

โดยในคำร้องระบุเหตุผลของการขอเลื่อนการอ่านคำพิพากษาดังกล่าวว่า จำเลยที่ 1 ขอกราบเรียนต่อศาลว่า จำเลยที่ 1 ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมผลักดันการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย โดยเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีความที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ปัญหาที่ดินที่เกิดจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ดังปรากฎสรุปผลการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2565 ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และได้นำผลการประชุมเข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 เพื่อรับทราบและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) จำนวน 15 กรณี

ต่อมาได้มีคำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ที่ 4/2565 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะทำงานศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะทำงานศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ เพื่อดำเนินการศึกษา แนวทาง วิเคราะห์ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การยกร่างกฎหมายดังกล่าวฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยคณะทำงานศึกษาร่างกฎหมายชุดนี้ ได้จัดการประชุมร่วมกัน 2 ครั้ง โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎร ซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยกร่างเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและดำเนินการออกเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมฯ ให้ทันภายในรัฐบาลนี้ 

ข้อ 2 ประกอบกับจำเลยที่ 1 ยังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ระหว่างการรักษาตัวกับแพทย์ ปรากฏตามใบรับรองแพทย์ จำเป็นต้องได้รับการรักษาและดูอาการอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่ผ่านมา จำเลยที่ 1 ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมได้ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้ชะลอการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกานี้ ด้วยเหตุผลดังที่กราบเรียนมา จำเลยที่ 1 จึงขออนุญาตเลื่อนการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาออกไปอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อรอฟังผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรื่องการให้ความเห็นชอบกฎหมายนิรโทษกรรม เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

อย่างไรก็ตาม เวลา 15.40 น. ศาลลำปางยกคำร้อง ยืนยันจะอ่านคำพิพากษาในวันที่ 28 ก.ย. ตามเดิม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

2022-09-24 00:50

2022-08-28 12:18

ข่าวรอบวัน

2022-09-24 01:13

2022-09-24 00:50

2022-09-23 21:59

2022-09-23 19:54

2022-09-23 18:04

2022-09-23 18:00

2022-09-23 17:49

2022-09-23 17:25

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

-- advertisement --