-- advertisement --

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดหลักสูตร ปวส.

วันนี้ (31 ตุลาคม 2561) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี : พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ห้องคลินิกภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ และนิทรรศการนวัตกรรมการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดภาคใต้ชายแดน ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งได้มีการนำครูพิเศษจากภาคอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มาสอนในพื้นที่

โดยความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จำนวน 5 แห่ง เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในจังหวัดภาคใต้ชายแดน ให้มีมาตรฐานและมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นพื้นที่ “เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเขตนิคมอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่าในวันนี้ ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม ของบริษัท 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทโกลเด้น โรบอท จำกัด บริษัทพาโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท โรบอท ซิลเต็ม จำกัด และ สถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อที่จะดำเนินการร่วมกันในการจัดทำหลักสูตร พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาคอุตสาหกรรม ผู้บริหาร ผู้แทนผู้ปกครอง นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในโอกาสนี้ด้วย

-- advertisement --