-- advertisement --

สกศ.จ่อคิวออกกฎหมายการศึกษา 3 ฉบับ

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ/การศึกษาปฐมวัย/เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เร่งจัดประชาพิจารณ์ให้เสร็จภายใน ก.พ.นี้ ประมวลผลเสนอ “เสมา1”

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า สกศ.กำลังเร่งจัดทำร่างกฎหมายด้านการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.(…) 2.ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.(…) และ 3.ร่าง พ.ร.บ.เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.(…)

โดยสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สกศ.ได้หารือกับนายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมการจัดการศึกษาของชาติในทุกประเด็น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560- 2579) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนการศึกษาแห่งชาติ 20ปี รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

อย่างไรก็ตาม สกศ.ได้จัดประชาพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และนำสาระข้อเสนอมาวิเคราะห์และปรับแก้ในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับบริบทสังคมมากยิ่งขึ้น และสรุปร่าง พ.ร.บ.นำเสนอ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง

ดร.กมล กล่าวต่อไปว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัย สกศ.จะเชิญผู้แทนหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็ก และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคเอกชนอื่น ๆ มาร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานด้านการปฐมวัย ให้เกิดความครอบคลุมอย่างรอบด้าน และจะลงพื้นที่ 4 ภูมิภาค ที่จังหวัดร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี ลำปาง และพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น และสำรวจวิจัยข้อมูลจากศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ ที่จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และ อปท.ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อระดมข้อมูลปรับปรุงกรอบการจัดทำกฎหมาย และดำเนินการยกร่าง พ.ร.บ.ต่อไป

“ส่วนร่าง พ.ร.บ.เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขณะนี้ สกศ.ได้ยกร่างกฎหมายเสร็จแล้วโดยช่วงเดือน ม.ค-ก.พ.60 จะเร่งจัดทำประชาพิจารณ์อีก 2 ครั้ง ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ และนำเสนอ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป”ดร.กมล กล่าว

-- advertisement --