-- advertisement --

สกศ.เตรียมพีอาร์แผนการศึกษาชาติ 20 ปี

เคาะประตู กศจ.เป็นฐานขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ ตลอดจนเครือข่ายประชารัฐร่วมเดินหน้า

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ มอบนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ นั้น สกศ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเชิงนโยบายผ่านแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) พร้อมส่งเสริมแนวทางการใช้จังหวัดเป็นฐานขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ผ่านกลไกศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่ลงลึกถึงสถานศึกษาทุกระดับ โดยต้องเจาะให้ถึงชั้นเรียนจึงสามารถแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

“ขณะนี้ สกศ.เตรียมจัดประชาสัมพันธ์แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยเชิงพื้นที่ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ตลอดปี 2560 เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศในฐานะประธาน กศจ. ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก รวมถึงเพื่อตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ กศจ. ที่มาจากหลากหลายฝ่าย ทั้งผู้แทนสภาหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนเครือข่ายการศึกษาประชารัฐ ที่เข้ามาช่วยชี้นำและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของแต่ละจังหวัด ซึ่ง สกศ.ต้องเข้าไปทำความเข้าใจด้วย เพราะการขับเคลื่อน กศจ.จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย”ดร.กมล กล่าว

-- advertisement --