-- advertisement --

สกอ.ให้อำนาจนายกสภา มทร.ล้านนา จัดการปัญหาตามมติครม.

สกอ.ตอบข้อหารือ มทร.ล้านนา ระบุให้อำนาจนายกสภาฯ ดำเนินการตามมติ ครม.วันที่ 27 มี.ค.2561

จากกรณีที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เพื่อหารือกรณีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เนื่องจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ครบกำหนดการรักษาราชการแทนในวันที่ 24 เม.ย.2561 และกรรมการสภาฯ เสียงข้างมากได้ลงมติเสนอชื่อ ผศ.ประพัฒน์ ให้รักษาราชการแทนอธิการบดีต่อไป จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี แต่เนื่องจาก ผศ.ประพัฒน์ ถูกร้องเรียนการทุจริตตั้งแต่แรกเริ่มได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดี มทร.ล้านนา และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล อดีตเลขาธิการ กกอ.เป็นประธาน ซึ่งสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงว่า เข้าข่ายมีมูลกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สกอ.ได้ตอบข้อหารือว่า เมื่อพิจารณามติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มี.ค.2561 เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้แล้วนั้น สกอ.จึงได้มีคำสั่งที่ 97/2561 ลงวันที่ 20 เม.ย.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนกรณี ผศ.ประพัฒน์ แล้ว มทร.ล้านนา ควรนำแนวทางตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2561 มาดำเนินการให้เป็นไปตามมติ ครม.ต่อไป

ส่วนกรณีเหตุการณ์ในการประชุมสภา มทร.ล้านนา กรณีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีเสียงข้างน้อย ไม่สามารถควบคุม และจัดการประชุมให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลได้นั้น เมื่อพิจารณาข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการประชุมสภา มทร.ล้านนา พ.ศ.2548 ข้อ 4 วรรค 1 ซึ่งกำหนดว่า “นายกสภา มทร.ล้านนา มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 1.เป็นประธานการประชุม 2.กำหนดการประชุม 3.ควบคุมและดำเนินการประชุม 4.งดการประชุมปกติ หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษ เมื่อมีเหตุอันควร 5.อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้” จะเห็นว่า ข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้นายกสภาฯมีอำนาจและหน้าที่โดยเฉพาะในการควบคุมและดำเนินการประชุมสภาฯ เช่น การเป็นประธานการประชุม การกำหนดการประชุมและการงดการประชุม เป็นต้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดังนั้น เมื่อที่ประชุมสภาฯ เกิดปัญหาดังกล่าวจึงเป็นอำนาจของนายกสภาฯ ในการควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป ทั้งนี้ ไม่มีบทบัญญติให้อำนาจกรรมการสภา มทร.ล้านนา ดำเนินการเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อนายกสภาฯ สั่งปิดประชุมไปแล้ว การดำเนินการประชุมต่อในภายหลังย่อมเป็นการประชุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

-- advertisement --