-- advertisement --

สช.เตรียมประเมินผลแอคทีฟเลิร์นนิ่ง

หลังร่วมมือกับ พว.อบรมครูเอกชนไปแล้ว 10 รุ่น หวังผลสัมฤทธิ์เกิดกับผู้เรียนเป็นรูปธรรม

นายกฤติชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) เปิดเผยว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ต้องการให้การจัดการเรียนการสอนเน้นไปที่การเรียนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning ) ซึ่งเน้นการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ จนเกิดทักษะในการประมวลองค์ความรู้นำไปสู่การสรุปบทเรียน และเพื่อให้มีความพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโนบายดังกล่าว สช.ได้ทำโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ให้มีทักษะในการจัดการเรียนสอนด้วยกระบวนการ โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ซึ่งจะจัดอบรม 10 รุ่นทั่วประเทศ โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้อบรมในส่วนกลางเป็นรุ่นแรกไปแล้วและจะทยอยจัดให้ครบตามเป้าหมายต่อไป

“การอบรมบุคลากรดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ สช.ดำเนินการเพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ และตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ได้ โดยมีครูเป็นคนกระตุ้น สร้างสถานการณ์ และสร้างโอกาส ให้เด็กได้พูด ได้คุย ได้นำเสนอความรู้ ทั้งนี้ภาพรวม เชื่อว่าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการหรือแอคทีฟเลิร์นนิ่ง น่าจะเป็นแนวทางที่ดี และทำให้เกิดผลแก่เด็กอย่างเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งจะมีการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคเรียน ทั้งดูจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) และการประเมินตามสาระวิชาด้วย” นายกฤติชัย กล่าว

-- advertisement --