-- advertisement --

สบ.พท.หนุนตั้งเขตพื้นที่มัธยมฯครบทุกจังหวัด

ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระดมสมองเสนอประเด็นขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา หนุนตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ยอมให้ลดจำนวน สพป. แต่มีข้อแม้ให้หลอมรวมโรงเรียนขนาดเล็กได้ตามเป้าก่อน

นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ
นายกสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (สบ.พท.) เปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่วิสามัญของ สบ.พท.เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้สรุปประเด็นเสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณา 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1.สบ.พบ.จะสนับสนุนและเร่งขับเคลื่อนนโยบาย ศธ.สู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนประชารัฐ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การฝึกคิดวิเคราะห์ STEM Education และค่านิยม 12 ประการ เป็นต้น

2.การสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่ประชุมเห็นว่าควรจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสรรหาศึกษาธิการจังหวัดโดยเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และควรปรับปรุงบทบาทอำนาจหน้าที่ของ กศจ.ให้มีความคล่องตัว ครอบคลุมภารกิจด้านการศึกษาของจังหวัด ได้แก่ การเพิ่มภารกิจด้านแผนการจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณ และงานบุคคลของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดทุกหน่วยงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกันควรปรับปรุงองค์ประกอบของ กศจ.ให้เหมาะสม เช่น การเพิ่มผู้แทนด้านสาธารณสุข ด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น และควรมีผู้แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกรรมการใน กศจ.ด้วย นอกจากนี้ควรมอบอำนาจให้ อกศจ.ปฏิบัติหน้าที่แทน กศจ. ด้านบริหารงานบุคคล ยกเว้นการสรรหา โยกย้ายและบรรจุแต่งตั้ง

3.การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการศึกษาในระดับจังหวัด ควรเพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) ให้ครบทุกจังหวัด เพื่อความคล่องตัวในการขับเคลื่อนภารกิจของ กศจ.และความเป็นเอกภาพ โดยระยะเริ่มแรกให้คงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) 183 เขตไว้เท่าเดิมก่อน เพื่อให้ สพป.ดำเนินนโยบายโรงเรียนแม่เหล็ก ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ ศธ.แล้วค่อยลดจำนวน สพป.ลง

และควรกำหนดให้มีศูนย์เครือข่ายการศึกษาประถมศึกษาอำเภอ ด้วยการกำหนดระเบียบบริหาร ศธ.ว่าด้วยการบริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษาประถมศึกษาอำเภอ โดยการรวมโรงเรียนประถมศึกษา ภายในอำเภอไม่เกิน 15 แห่ง เป็นกลุ่มบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา และให้รวมกลุ่มทุกกลุ่มในแต่ละอำเภอ ยกระดับเป็นศูนย์เครือข่ายการประถมศึกษาอำเภอ เพื่อเป็นผู้แทนการบริหารการประถมศึกษาในระดับอำเภอ ต่อไป

-- advertisement --