-- advertisement --

สพฐ.จัดหลักสูตร7วันอบรมครูผู้ช่วยไร้ตั๋ว

มอบสวนดุสิตวิเคราะห์ข้อมูลครูทั้งสองกลุ่มที่สอบได้

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 กรณีทั่วไป ใน 64 จังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)โดยมีตำแหน่งว่างบรรจุได้ 6,437 อัตรา ใน 61 สาขา ซึ่งปีนี้มี 36 สาขาที่รับสมัครเฉพาะผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยบรรจุได้ 4,357 อัตรา และอีก 25 สาขาเปิดกว้างให้ผู้ที่มีหรือไม่มีใบอนุญาตฯ มีอัตราบรรจุ 2,080 อัตรา โดยมีผู้สมัครรวม 198,691 คน แยกเป็นกลุ่มที่มีใบอนุญาตฯ 116,909 คน และกลุ่ม 25 สาขาซึ่งมีหรือไม่มีใบอนุญาตฯ อีก 81,782 คน ซึ่งจัดสอบแข่งขันและประกาศผลสอบเรียบร้อยแล้ว และ สพฐ.ได้เตรียมหลักสูตรเพื่อจัดอบรมความรู้แก่ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตฯ โดยจะจัดอบรมภายหลังจากที่ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ในวันที่ 5 พ.ค.60 ซึ่งจะอบรมเรียบร้อยทันเปิดภาคเรียนแน่นอน

การอบรมจะเป็นหลักสูตร 7 วัน มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเชิญครูที่เป็นครูดีเด่น ครูต้นแบบ หรือครูที่มีรูปแบบวิธีการสอนที่เป็นแบบอย่างมาวิทยากร ซึ่งการอบรมจะเน้นหนักไปที่การจัดการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย หลักสูตร การจัดทำแผนการสอน สื่อ จิตวิยาการสอน รวมถึงการนำสื่อและหลักสูตรลงสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน หลังจากนั้นตลอดระยะเวลา2ปี ที่ครูเหล่านี้จะต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตฯ นั้น สพฐ. จะมีครูพี่เลี้ยง และศึกษานิเทศก์ไปประเมินเป็นระยะ ขณะเดียวกันครู ต้องเข้ารับการอบรม หรือเรียนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา”

นายการุณ กล่าวและว่า สำหรับจำนวนผู้ที่สอบได้โดยไม่มีใบอนุญาตฯ นั้น สพฐ.จะได้รับทราบจำนวนที่ชัดเจน จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทั่วประเทศ ภายในวันที่ 1 พ.ค.นี้ จากนั้นจะทำเรื่องส่งไปยังคุรุสภา เพื่อออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราว) เพื่อใช้สำหรับการบรรจุ ในวันที่ 5 พ.ค. ขณะเดียวกันจะส่งข้อมูลผู้สอบได้ให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำการวิเคราะห์ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาระบบ และรูปแบบการจัดสอบแข่งขันครั้งต่อไป ทั้งนี้จะให้วิเคราะห์ถึงกลุ่มที่มีและไม่มีใบอนุญาตฯ ที่สอบได้ด้วย

-- advertisement --