-- advertisement --

สพฐ.ปลูกฝังเด็กมีวินัยจราจร

จัดทำอินโฟกราฟิก-แอพพลิเคชั่น ปลุกพลังเด็ก 6 แสนคนเป็นสื่อกลางสังคมรู้ปฏิบัติรักษากฎจราจร สื่อสารถึงพ่อแม่ช่วยลดอุบัติเหตุ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ดำเนินการปลูกฝังเรื่องการปฎิบัติตามกฎจราจรผ่านเด็กและเยาวชนนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำแผนงานการปลูกฝังวินัยและการปฏิบัติตามกฎจราจร ไปแล้วหลายครั้ง เพื่อมาขยายผลไปสู่การจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือให้กับสถานศึกษาได้นำไปใช้

ทั้งนี้ จากการหารือได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าจะใช้พลังเด็กเป็นสื่อกลาง โดยจะสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังให้เด็กตระหนักในการปฎิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง เช่น เมาไม่ขับ ฯลฯ เป็นการระเบิดจากใจของเด็ก เพื่อเกิดกระแสสังคมและต่อต้านการกระทำผิดกฎจราจร เป็นต้น

“พลังเด็ก 6,000,000 คน จะเป็นต้นทุนในการสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ช่วยสื่อสารสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการทำผิดกฎจราจร โดยเบื้องต้นจะมีวิธีดำเนินการหลายรูปแบบ เช่น จะนำกรณีศึกษาที่น่าสนใจโดยเฉพาะที่เกี่ยวพันกับชีวิตเด็กและพ่อแม่โดยตรงให้เด็กได้เรียนรู้ จัดทำสื่อและเทคโนโลยี อย่างอินโฟกราฟิก และแอพพลิเคชั่นเข้ามาสนับสนุน และให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปฎิบัติตามกฎจราจรด้วย ทั้งนี้ สพฐ.จะตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบจัดทำแนวปฎิบัติที่ชัดเจน ให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือน ก.พ. และขยายผลสู่สถานศึกษาต่อไป”นายการุณ กล่าว

-- advertisement --