-- advertisement --

สพฐ.สั่งทุกเขตพื้นที่ฯตรวจอาหารกลางวัน

สพฐ.สั่งทุกเขตพื้นที่ฯ ตรวจอาหารกลางวัน พบทุจริตใช้มาตรการครม.จัดการขั้นเด็ดขาดกับผอ.รร.

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้มีหนังสือสั่งการถึง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) และ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศ เรื่อง การกำกับติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เนื่องจากได้มีข่าวเกี่ยวกับการจัดการบริการอาหารกลางวันแก่นักเรียนไม่มีความเหมาะสม ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ จึงขอให้ ผอ.สพท.ทุกแห่ง มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรอื่น ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่ไปตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของทุกโรงเรียน โดยให้เริ่มออกตรวจติดตามตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.2561 เป็นต้นไป ให้ครบทุกโรงเรียน โดยให้ทุกโรงเรียนได้จัดรายการอาหารตาม Program Thai School Lunch และให้ติดตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนอย่างเร่งด่วน ในด้านการบริหารจัดการโครงการ และด้านปริมาณและคุณภาพอาหารเป็นกรณีพิเศษ และหากพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรือมีการทุจริตในการดำเนินการ ให้ดำเนินการทางวินัยโดยเฉียบขาด กับ ผอ.โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ตามมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)อย่างเคร่งครัด

“ทั้งนี้หากพบว่าไม่มีการตรวจสอบติดตาม หรือตรวจสอบแล้วไม่มีการดำเนินการทางวินัยที่เหมาะสม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯ จะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชา ตามความเหมาะสมแก่กรณี ดังนั้น ขอให้ผู้บริหารทุกคนถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด”นายบุญรักษ์ กล่าว

-- advertisement --