-- advertisement --

สพฐ.สานฝันนักเรียนนักกีฬา เข้า12รร.5จว.ชายแดนใต้

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเปิดรับสมัคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 4 -19 มกราคม 2562 โดยสามารถสมัครได้กับโรงเรียนที่เข้าโครงการ 12 โรงเรียน ได้แก่ จังหวัดยะลา ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา โทร. 073-288015 โรงเรียนเบตอง “วีระราษฎร์ประสาน” โทร. 073-230449 และโรงเรียนบันนังสตาวิทยา โทร. 073-289449

จังหวัดนราธิวาส ที่โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี โทร. 073-651151 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ โทร. 073-571035 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา โทร. 073-589009 และโรงเรียนร่มเกล้า โทร. 073-591519 จังหวัดปัตตานี ที่โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โทร. 073-288015 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ โทร. 073-230449 และโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม โทร. 073-289449 จังหวัดสงขลา ที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคม โทร. 074-371018 และจังหวัดสตูล ที่โรงเรียนละงูพิทยาคม โทร. 074-773094 หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 โทร. 074-260191-2 และ 073-710862 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุด)

-- advertisement --