-- advertisement --

สพฐ.ออกแนวปฏิบัติรับเด็ก 3 ขวบ

ประกาศหลักเกณฑ์-วิธีนับอายุเข้าเรียนก่อนระดับประถมฯ

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการรับเด็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งรัฐต้องให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรค 1 เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมวัย โดยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว

สพฐ.จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. รวมถึงแนวปฏิบัติในการรับเด็กเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.ได้ลงนามในประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กฯ เมื่อวันที่ 11พ.ค.2560

ดร.อำนาจ กล่าวต่อไปว่า สำหรับประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กฯ นั้น ระบุว่า 1.การรับเด็กเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เข้าศึกษาในชั้นอนุบาล 1 และ 2.การนับอายุเด็กเพื่อเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสพฐ. ให้นับตั้งแต่วันที่เกิดไปจนถึงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พ.ค. ตามระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2559

ส่วนแนวปฏิบัติการรับเด็กเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3ปีบริบูรณ์) สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา2560 มีดังนี้

1.สถานศึกษาที่เคยรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์ อยู่แล้วก่อนปีการศึกษา 2560 ให้สามารถเปิดรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์ต่อไปได้ ไม่เกินจำนวนห้องที่รับอยู่เดิม

2.สถานศึกษาที่ไม่เคยเปิดรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์มาก่อน หากในเขตพื้นที่บริการไม่มีสถานศึกษา หรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอื่น เปิดรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์ให้สามารถรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา

3.พื้นที่ใดในเขตบริการที่มีสถานศึกษา หรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอื่นจัดการศึกษาอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้ว แต่มีจำนวนเด็กเกินขีดความสามารถในการรับของสถานศึกษานั้นๆ ให้สถานศึกษาสังกัดสพฐ.เปิดรับเด็กอนุบาลอายุ 3ปีบริบูรณ์ได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา

4.การจัดชั้นเรียนเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 1 เด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ และ 5 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 2 และ 3 ตามลำดับ

ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ 1-3 ให้ดำเนินการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้นๆ

-- advertisement --