-- advertisement --

สพฐ.เยี่ยมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

2 สถานศึกษาดีเด่นอุบลราชธานี นักเรียนได้โภชนาการครบสุขภาพดี100%

น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นำคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมด้วยคณะทำงานกองทุน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี ที่โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) และโรงเรียนปทุมวิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) อุบลราชธานี เขต 1 โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่ และผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะให้การต้อนรับ

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)โดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้คัดเลือกโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) และโรงเรียนปทุมวิทยากร สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จดีเด่น และเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ พ.ศ.2560 ในการนี้ สพฐ.ได้เรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา คณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ รวมทั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสภาพจริงทุกกระบวนการ ตั้งแต่การบริหารจัดการ การบูรณาการจัดการเรียนรู้ การดำเนินงานอาหารกลางวัน การมีส่วนร่วม จนถึงผลผลิต หรือผลลัพธ์จากการดำเนินงาน

“ทั้งสองโรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนครบ 100% ร่วมกับการใช้โปรแกรม Thai Shcool Lunch จัดอาหารให้มีคุณค่าครบ 5 หมู่ และดูแลนักเรียนที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ ที่สำคัญได้ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ในรูปการส่งเสริมผลิตของกองทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน ซึ่ง สพฐ.จะได้นำสิ่งเหล่านี้ไปถอดบทเรียน ว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

น.ส.อุษณีย์ กล่าวและว่า ขอชื่นชมกับความสำเร็จของสถานศึกษา และทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วม ดำเนินการเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ส่งผลต่อการเรียนรู้ ต่อการเจริญเติบโต ต่อสติปัญญาของนักเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาต่อเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

-- advertisement --