เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย:

วันนี้ (11 ม.ค.) นายสพล ชูทอง ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “สพป.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ในวันนี้ (11 ม.ค.) โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผน ร่วมพิจารณาร่างประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ขับเคลื่อนนโยบายสู่จุดเน้นการปฏิบัติ ในเรื่องของนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในจังหวัดกระบี่ทุกคน พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ