-- advertisement --

สพป.ตากเขต 2 รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติร.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 2562” โดยนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รักษาการผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาดังเดิม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ สำนักงานป่าไม้(ห้วยหินฝน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ตลอดทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ตลอดทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งปฎิธานทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อุดมสมบูรณ์และคงอยู่ยั่งยืนสืบไป

-- advertisement --