-- advertisement --

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางอริศรา จันทยุทธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอัมพิกา ศรีโพธา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) โรงเรียนผารางวังหม้อ (มิตรประชา) และโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2แห่ง ให้การต้องรับเป็นอย่างดียิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • FacebookFacebook
  • XTwitter
  • LINELine
-- advertisement --