-- advertisement --

วันนี้ (16 ต.ค. 66) เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 9 ราย ภายหลังได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (Performance Agreement) เพื่อนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามกรอบ ภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินสัมฤทธิผล โดยมี ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานในพิธีลงนามความเข้าใจ (MOU) และให้ข้อคิดการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายศุภชัย ภาสกานนท์ นายบุญชาย โชยรัมย์ นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมลงนาม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เมธัส แจ่มศรี

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.บุรีรัมย์

-- advertisement --