วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เพื่อต่อยอด ขยายผลการสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม โดยมีบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียน จำนวน 34 โรงเรียน เป็นอย่างดียิ่ง

ภาพ/ข่าว : ภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine