-- advertisement --

สพม.19 จัดธรรมะพัฒนาจิต สู่ชีวิตมีคุณธรรม-จริยธรรมขรก.2 คืน 3 วัน

นายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยว่า สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรม “ธรรมะพัฒนาจิต สู่ชีวิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบฯ62 สำหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด กว่า 70 คน ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ค.62

ทั้งนี้ กิจกรรมจะเป็นการพัฒนาจิต สวดมนต์ทำวัตร เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ฟังพระธรรมเทศนา ฝึกทำสมาธิ ปฏิบัติเดินจงกรม ปฏิบัตินั่งสมาธิ สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ จากพระวิทยากรวัดเนรมิตวิปัสสนา และสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 69 วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย

“คาดว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ ยึดถือและปฏิบัติตนอันที่จะมุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจนได้รับการยอมรับเชิงประจักษ์ ตลอดจนเข้าถึงความสัมพันธ์ทางกาย จิตและจิตสำนึก ปรับประกวนการคิด เปลี่ยนกระบวนการกระทำ เป็นวิถีคุณธรรมเพื่อสร้างคุณค่าแก่ตนเองและสังคมต่อไป” รักษาการผอ.สพม.เขต 19กล่าว

-- advertisement --