-- advertisement --

สพม.38 จ.สุโขทัย-ตาก จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 38 (จ.สุโขทัย-ตาก) จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีนายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการ สพม.เขต 38 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 49 ราย ดังนี้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 4 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 10 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 1 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 11 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 1 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 1 ราย และเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 21 ราย เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบ ในการทำคุณงามความดี เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูล ที่ได้ปฏิบัติราชการจนสำเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสาธารณชน

นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการ สพม.เขต 38 กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีนี้ ว่า

“…เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ท่านได้รับนี้ เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานมอบให้แก่ข้าราชการเพื่อเป็นบำเหน็จตอบแทนความชอบ ในการทำคุณงามความดี และการทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ตลอดมา จึงเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นสิริมงคลแด่ราชการตลอดจนวงศ์ตระกูลของผู้รับที่จะมีความภูมิใจ จึงขอให้เพื่อข้าราชการมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ช่วยกันปกป้องสถาบัน และน้อมนำแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาใช้ในการทำงานเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองสืบต่อไป…”

——————

-- advertisement --