-- advertisement --

สพม.38 เคลียร์เข้มจัดซื้อจัดจ้างปี 62 ต้านทุจริต

นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เปิดประชุมซักซ้อมแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบฯ62 แก่โรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรงบฯดังกล่าว เพื่อให้แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบฯรายจ่ายประจำปีงบฯ62 ได้ถูกต้องตามข้อกำหนด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 อ.เมือง จ.สุโขทัย

นายอำนวย กล่าวว่า การซักซ้อมแนวทางจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบฯ62 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต โดยให้ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารจัดการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบฯรายจ่ายประจำปีงบฯ62 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบฯให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบฯของรัฐบาล

-- advertisement --