-- advertisement --

สพม.5 ประกาศเจตจำนงเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

สพม.5 ประกาศเจตจำนงเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด ร่วมกันประกาศเจตจำนง ..การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิด เที่ยงตรงและมีสติ พร้อมสนับสนุนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นทำให้ สพม.เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัด เป็นส่วนราชการปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน

ที่สำคัญ…หากพบเบาะแสผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของสพม.เขต 5 ปฏิบัติงานทุจริตคอร์รัปชัน สามารถส่งเรื่องร้องเรียนทันที ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.036-507-454

-- advertisement --