-- advertisement --

 สมคิด เผย 5 ยุทธศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 4.0

ก้าวสู่มหา’ลัยสร้างผู้นำเศรษฐกิจชาติยั่งยืน

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ประเทศชาติจะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีเสถียรภาพ จากการมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งสามารถเติบโตได้จากการมีนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ อันเกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้ เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

แต่ทั้งนี้ การที่บุคคลจะมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวได้ย่อมเกิดจากการเรียนรู้และการปลูกฝัง โดยสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในเรื่องหลักสูตร และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่เน้นหนักในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ สู่การต่อยอดในสิ่งใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคู่กับทักษะการจัดการที่มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างยั่งยืน

อธิการบดี มธ. กล่าวต่อไปว่า ในปี 2560 มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเดินหน้าปั้นบุคลากรรุ่นใหม่ ให้ครบเครื่องด้วยพื้นฐานความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง ผนวกรวมกับทักษะการคิดประกอบการอย่างสร้างสรรค์ ผ่าน 5 ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบัน ในปี 2560-2564 อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การสร้างบัณฑิต ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ศาสตร์การประกอบการและธุรกิจ รวมถึงต้องต้องมีความคิดการทำงานระดับโลก “Global Mindset” พร้อมทักษะความสามารถในสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา, ยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์งานวิจัย ต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0, ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ มุ่งเน้นทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่เท่าทันและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม, ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพ โดยการผลักดันความพร้อมด้านสุขภาพสู่ภาคประชาชน อาทิ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศหัวใจ เส้นเลือดและ เมตาโบลิซึ่ม โครงการศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ โครงการสร้างชุมชนต้นแบบ โครงการเทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน ฯลฯ และยุทธศาสตร์การมุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืน เตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

“ธรรมศาสตร์ มีความเชื่อมั่นว่า ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะช่วยปูทางเศรษฐกิจชาติให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และตอกย้ำภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้นำของไทย เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.0 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ” ศ.ดร.สมคิด กล่าว

-- advertisement --