-- advertisement --

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานอกท.ครั้งที่ 39

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน อกท.ครั้งที่ 39 ทรงชื่นชมการพัฒนาสาขาเกษตรกรรมมีความก้าวหน้า-นศ.ฝึกคิดทำเป็นประสบการณ์

เมื่อเวลา 09.12น.วันที่ 7 ก.พ.2561 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วษท)มหาสารคาม จ.มหาสารคาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 39 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 ก.พ.2561 ณ วษท.มหาสารคาม

โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายประเวศ วรางกูร ประธานอำนวยการ อกท.ระดับชาติ นายรอยล จิตรดอน นายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหล่าข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

โดย นพ.ธีระเกียรติ กราบบังคมทูลรายงานถึงการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติในปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลงานขององค์การฯ ที่ประสบความสำเร็จมาจัดแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการพัฒนาสมาชิกผู้นำ การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการเกษตร การสัมมนาผลงานวิชาการ การแสดงนันทนาการ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพเกษตรมาร่วมกันจัดการประชุมระดับชาติ ซึ่งผู้ร่วมงานนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชน ได้รับความรู้วิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการเกษตรอย่างทั่วถึง

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานพระราชดำรัส เปิดการประชุม ความว่า

“…การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากแก่นักศึกษาสาขาเกษตรกรรม คือเอื้ออำนวยให้นักศึกษามีโอกาสและพื้นที่ ที่จะแสดงศักยภาพทางความคิด ให้เป็นที่ประจักษ์ นักศึกษาจำนวนมาก เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี และมีความสามารถสูง หากมีโอกาส มีผู้สนับสนุน และมีพื้นที่ให้ได้แสดงออก ซึ่งความคิดและความสามารถก็ย่อมส่งผลให้นักศึกษามีกำลังใจ และเกิดความกระตือรือร้น ความขยันหมั่นเพียร ที่จะศึกษาหาความรู้ให้กว้างขวางและลึกยิ่งขึ้น

การประชุมวันนี้ ยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาต่างสถาบัน ได้พบปะสังสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ความเข้าใจที่ดีต่อกัน ทั้งได้ฝึกการทำงานร่วมกัน ฝึกการแก้ปัญหาหรือข้อขัดแย้งโดยใช้เหตุผล และการประนีประนอม ทำให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น มีเหตุ มีผลเป็นประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชีวิต ในอนาคตนักศึกษาอาจไม่ได้เป็นเกษตรกรทุกคน หลายคนอาจประกอบอาชีพอื่นๆ แต่การที่เคยฝึกฝนมาจะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้เร็ว ทำงานเป็น หากได้เป็นผู้บริหารก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำให้หน่วยงานของตนพัฒนาก้าวหน้าได้

ขอแสดงความชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดงาน ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาสาขาเกษตรกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า เป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจ เรียนรู้ และน่าภาคภูมิใจ…”

หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารทูลกระหม่อมแก้ว” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นอาคารต้นแบบหลังแรกสำหรับองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดยอาคารหลังนี้จะใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้านต่าง ๆ อาทิเช่น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็ก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

พร้อมกันนี้ได้เสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการเมือง อกท. เมืองศิลปะเกษตร เมืองพืชศาสตร์ เมืองสัตวศาสตร์และประมง เมืองช่างเกษตร เมืองอุตสาหกรรมเกษตร และนิทรรศการผลงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-- advertisement --