-- advertisement --

สร้างมาตรฐานใหม่ครูไทย 4.0 คุรุสภาผลักดันสู่ระดับอาเซียน

สร้างมาตรฐานใหม่ครูไทย 4.0 คุรุสภาผลักดันสู่ระดับอาเซียน

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีหน้าที่หลักในการพัฒนาวิชาชีพครู กำหนดมาตรฐานและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยเมื่อเร็ว ๆ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดประชุมสัมมนาเรื่อง ครูยุคใหม่ สร้างเด็กไทย 4.0” ซึ่งเน้นเรื่องคุณภาพของครูตั้งแต่ต้นน้ำ คือการผลิต การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่วิชาชีพ การพัฒนาผู้ที่อยู่ในวิชาชีพแล้ว ตั้งแต่บรรจุจนถึงเกษียณอายุราชการ เพราะถ้าครูมีคุณภาพ ก็จะนำไปสู่ผลการเรียนของเด็กอย่างมีคุณภาพ และสามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย 4.0ได้

“การประชุมครั้งนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะนำเสนอมาตรฐานครูยุคใหม่ของประเทศไทย ซึ่งเราจะทำเป็นมาตรฐานครูอาเซียน ร่วมกับอีก10ประเทศอาเซียน และติมอร์-เลสเต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรากำลังจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นมาตรฐานอาเซียน ซึ่งคุรุสภาเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้อยู่แล้วดังนั้นจะมีการนำเสนอมาตรฐานครูยุคใหม่ต่อที่ประชุมครูอาเซียน”ดร.สมศักดิ์ กล่าว

สำหรับร่างกรอบสมรรถนะวิชาชีพครูในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ ที่จะนำเสนอที่ประชุมปลัดกระทรวงศึกษาของ 11 ประเทศ และรัฐมนตรีศึกษาทั้ง 11 ประเทศ เพื่ออนุมัติพอสังเขป เช่น เรื่องความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาอย่างลึกซึ้ง เข้าใจแนวโน้มทางการศึกษา นโยบายและหลักสูตร ก้าวทันพัฒนาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับโลก เรื่องประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ต้องรู้จักผู้เรียน ใช้กลยุทธ์การสอนอย่างเหมาะสม เรื่องความผูกพันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ต้องสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน ร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และเรื่องความเป็นเลิศของครู เป็นแบบอย่างของค่านิยมมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

-- advertisement --