-- advertisement --

สสวท.จับมือจุฬาฯ ผลิตสื่อภาพการ์ตูนองค์ความรู้ทันสมัย

สสวท.จับมือจุฬาฯ ผลิตสื่อภาพการ์ตูน พลิกโฉมองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ทันสมัย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เผยการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้เพิ่มสาระเทคโนโลยี เป็นสาระที่ 4 ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิชาวิทยาการคำนวณ

โดย ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สสวท. กล่าวว่า สสวท.ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิชาวิทยาการคำนวณ เรียบร้อยแล้ว โดยพลิกรูปแบบสื่อเรียนรู้ที่เคยเห็นทั่วๆ ไป เปลี่ยนเป็นสื่อภาพการ์ตูน ที่ให้ความรู้ กระบวนการคิด เล่าเรื่องราวผ่านสถานการณ์ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาสนุก ชวนให้น่าติดตาม มีการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทั้งยังกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้และค้นหาคำตอบ สื่อการเรียนรู้มีสีสันสวยงาม ชวนอ่าน มีลิงค์ QR Code และ Short URL ที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้และสื่อที่น่าสนใจ โดย สสวท. ได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ของ สสวท.ให้เข้าถึงผู้เรียนอย่างทั่วถึง ทันตามกำหนดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้านผศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวถึงความร่วมมือกับ สสวท.ว่าเป็นครั้งแรกที่จุฬาฯ โดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ และโรงพิมพ์จุฬาฯ จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทันสมัย ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากประสบการณ์การผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ในแวดวงการศึกษา เราจึงมั่นใจการผลิตของโรงพิมพ์จุฬาฯ และการจัดจำหน่าย ผ่านสาขาของศูนย์หนังสือ จุฬาฯ ทั้ง 11 สาขา และ 7 เครือข่าย ทั่วทุกภูมิภาค ตลอดจนร้านค้าพันธมิตรของศูนย์หนังสือจุฬาฯ ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยของ สสวท. เช่น หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางการศึกษาไปยังเด็กและเยาวชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

-- advertisement --