-- advertisement --

 สสวท. เปิดอบรมครูแกนนำวิชาออกแบบ-เทคโนโลยี

รับสมัครถึง 20 เม.ย.นี้ ประสบการณ์สอน 5 ปีขึ้นไป พร้อมรับวุฒิบัตร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครครูเข้ารับการอบรมครูแกนนำวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี โดยผู้สนใจต้องเป็นผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 5 ปี ผ่านหลักสูตรการอบรมครูออนไลน์วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ของ สสวท. รักการสอน ใฝ่เรียนรู้ พร้อมรับการพัฒนาให้เป็นวิทยากรแกนนำ โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมและพัฒนาให้เป็นวิทยากรแกนนำวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีต่อไป

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ สอบถามที่ อ.สยามชัย สุกใส โทร.02-392-4021 ต่อ 3504 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562

-- advertisement --