-- advertisement --

สสวท.ให้ทุนพสวท.เรียนต่างประเทศ

คุณสมบัติจบป.ตรีหรือโท หรือกำลังต่อป.เอก เรียนดี-ภาษาอังกฤษเด่น-มีงานตีพิมพ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครผู้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท โดยกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ มีผลการเรียนดี และมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

สมัครได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค.61 ดูรายละเอียดที่ฝ่าย พสวท.โทร. 0-2392-4021 ต่อ 2308 หรือ 2312

-- advertisement --